algemene voorwaarden

Opdrachtgever

De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, C.Q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). Opdrachtgever staat borg voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht.

 

Rechten

De verschuldigde Buma/Stemra­  en/of Sena rechten bij openbare optredens komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart GrootApplaus voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.Extra kosten


Onderstaande punten kunnen per situatie tot een meerprijs voor opdrachtgever leiden:

Laden en lossen meer dan 25 meter van de opbouwplaats. Opbouwplaats is slecht bereikbaar door bijvoorbeeld smalle gangen. Niet gelijkvloers/zonder lift. Kosten parkeergelegenheid. Mocht 1,5 uur voor aanvang van de boeking niet kunnen worden opgebouwd, maar is het nodig om op te bouwen op een eerder tijdstip kan dit leiden tot extra brandstof, arbeidstijd en organisatie kosten. Extra uren in opdracht van de opdrachtgever.
 
Veiligheid


De opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodanig maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van GrootApplaus en zijn medewerkers,  de aanwezige apparatuur of welke andere vorm van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt onderbroken en/of beëindigd, houdt GrootApplaus desalniettemin het recht op de volledige overeengekomen contractsom.  
 
Ruimte op de dansvloer bij kinderdiscoshows


Bij grote groepen van 50 en meer kinderen is het verplicht om een duidelijke dansvloer/kinderzone te creëren zodat de kinderen onbelemmerd zicht hebben en voldoende ruimte om deel te nemen aan de onderdelen van de discoshows. Meestal is de helft van de beschikbare ruimte voldoende als dansvloer/kinderzone.
 
Toezicht bij kinderdiscoshows
Het is verplicht om zelf toezicht te houden op alle deelnemers/gasten, GrootApplaus zal uitsluitend de deelnemers op het podium en of de dansvloer entertainen.
 
Onvoorziene zaken


Indien GrootApplaus op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal GrootApplaus zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.
 

Verzekering

Opdrachtgever dient gedurende de duur van het entertainment en het opbouwen en afbouwen een dekkende verzekering te hebben voor alle eventuele voorkomende zaken betreft schade, aansprakelijkheid, diefstal en alle gerelateerde zaken.


Vervanging


In het geval dat GrootApplaus als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid de boeking niet kan uitvoeren, zal GrootApplaus gebruik maken van een grootschalig netwerk om de opdracht op een zo goed als mogelijke manier in te laten vullen. GrootApplaus kan niet gehouden worden aan gelijke prijzen bij last minute boekingen bij derden partijen in bovenstaande situaties. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere inkomstenderving. Indien er geen vervanging beschikbaar is zal GrootApplaus in overleg de opdracht later doorgang laten vinden.
 
Betaling


De opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvangen van GrootApplaus. Wanneer er binnen 4 dagen geen reactie volgt neemt GrootApplaus aan dat de genoemde voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden. De overeengekomen contractsom dient op de contractdag na het opbouwen contant betaald te worden, of per (per email ontvangen) factuur vooraf betaald te worden, tenzij formeel anders overeengekomen.
 
Annulering


Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door de opdrachtgever ten genoegen aan GrootApplaus  aan te tonen. In alle andere gevallen en bij een geldige reden dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan GrootApplaus  te voldoen: binnen 5 dagen 25% van het overeengekomen totaalbedrag, binnen 3 dagen 50% van het overeengekomen bedrag, binnen 24 uur 75% van het totaalbedrag.
 
Publicaties


De opdrachtgever verleent toestemming aan GrootApplaus voor het maken c.q. doen maken van opname' s ten behoeven van reclame uitingen tijdens de shows, tenzij uitdrukkelijk formeel anders aangegeven door opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor het eventueel maken van foto's van het feest en het gebruik hiervan voor eigen publicaties.  GrootApplaus probeert te voorkomen dat gasten frontaal en zeer herkenbaar in publicaties voorkomen.
 
Technishe eisen


1x een goed geaard stopcontact binnen 5 meter van de optreedplaats, aan GrootApplaus evenwijdige zijde/achterkant van de discoshow of een kabelhaspel. En bij grotere shows met deelnemers boven de 150 deelnemers 2x een goed geaard stopcontact binnen 5 meter van de opbouwplaats/optreedplaats. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.